Geloofsgemeenschap Hellestraat

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Voorgevel O.L.Vrouw van Bijstand

Voorgevel O.L.Vrouw van Bijstand

Speciale aandacht voor:NIEUWS UIT DE KERKRAAD

Afscheid van voorzitter Jos Meyvis

Op 1 januari 2015 heeft dhr. Jos Meyvis, lid en voorzitter van de kerkfabriek O. L. Vrouw Bijstand Hellestraat zijn mandaat als voorzitter en lid van de kerkraad neergelegd. Dit wil zeggen dat we op zoek dienen te gaan naar een nieuw lid en nadien naar een nieuwe voorzitter.
De stopzetting van zijn mandaat als voorzitter houdt in dat in afwachting van de vervanging van voorzitter, het mandaat wordt waargenomen door het oudste lid (in leeftijd) van de kerkraad.
Zo snel mogelijk, en binnen de 2 maanden , wordt voorzien in de vervanging van het weggevallen raadslid.
Daartoe dienen we nu over te gaan tot de bekendmaking van de vacature en oproep tot kandidaten (14 dagen uithangen aan het kerkgebouw en publiceren in het parochieblad).

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE KERKRAAD

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat te Stekene.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat te Stekene.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat betreft het de gemeente Stekene.

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 31/01/2015 ingediend zijn bij:
Kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat
ter attentie van Mertens Luc , pastoor en door de Bisschop aangestelde verantwoordelijke
Polenlaan 5
B- 9190 Stekene

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 31/01/2015 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat te Stekene en in de parochiekerk van de parochie H. Kruis Stekene te Stekene.

Opgemaakt op 11/01/2015 te Stekene,

Mertens Luc,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie O.-L.-Vrouw van Bijstand Hellestraat te Stekene.


-----------------------------------------------------------------

Noteer in je agenda

Voor de meest recente agendapunten verwijzen we je graag door naar de website van Stekene centrum .